מדיניות הפרטיות {MY CiTY}

חברת ליקומפאס בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים ביישום  "רז 106"("היישום").  מסמך תנאים זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה ביישום. המסמך סוקר  בין השאר, את האופן שבו משתמשת "החברה" במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים ביישום ובמידע הנאסף על-ידה בעת השימוש ביישום. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ביישום ("תנאי השימוש" או "התנאים") . מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגוריך, מספר טלפון וכתובת דואר-אלקטרוני.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש ביישום, אנא פנה ל"החברה" באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]

מסירת פרטים

בעת הורדת היישום תידרש למסור פרטים מזהים, שכן  השימוש ביישום ובשירותיו טעון הרשמה.

בעת הרישום ליישום נבקש ממך למסור  את הפרטים המזהים הבאים : מספר טלפון, שם מלא, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, עיר מגורים, השדות שחובה עליך להשלים בעת ההרשמה יסומנו במפורש. "החברה" רשאית לשנות מדיניות זו ולקבוע דרכי זיהוי נוספות בעת הרישום ו/או ההורדה של היישום. חלק מהפרטים שמסרת בעת הרישום, כגון שמך, עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ביישום.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש ביישום ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ו/או את האפשרות לשלוח לך מידע  לתושב מ"הרשות"  וכן הנחיות התנהגות נכונה  בעת חרום/סכנה שתוכנן מושפע ע"פ מיקומו הפיסי G.P.S  של מכשיר הסלולאר שלך בו בוצע הרישום ל"יישום".  הפרטים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו הן על  ידי  "החברה" והן  ע"י  ה "רשות" . "החברה" לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות ] של היישום, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.


מידע אישי שאתה משתף

היישום ושירותיו מבוססים, בין היתר, על זיהוי מיקום המשתמשים בו ומידע נוסף הנמסר על-ידי המשתמשים. מידע זה עשוי לכלול מידע אישי. באפשרותך לטעון ולשתף תוכן עם משתמשי היישום, כגון הודעות מלל (טקסט) ואף תמונות. דע כי התכנים שאתה טוען ומשתף אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם.

התכנים שאתה טוען ליישום עשויים להתפרסם בשילוב מידע אישי אודותיך. לפיכך, עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים., עליך להשתמש בתכונות השיתוף של היישום באותה מידה של זהירות בה אתה נוקט ביחס למסירת מידע אישי באינטרנט ובשירותים סלולאריים אחרים.

מידע מבוסס מיקום שאנו אוספים

כאשר אתה משתמש במכשיר סללואר  שעליו מותקן היישום, "החברה" ו/או "הרשות" אוספת מידע לגבי מיקומך ומשתמשת במידע זה כדי לספק לך ולמשתמשים אחרים את שירותי היישום, המתוארים בהרחבה בתנאי השימוש. "החברה" עשויה גם להשתמש במידע על מיקומך על מנת ליצור מידע מצרפי אנונימי והיא תשתמש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו (ראה את סעיף המידע המצרפי שלהלן). "החברה" תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לוודא מחיקה מוחלטת או הפרדה של זהותך ממיקומך, כאשר מדובר באיסוף מידע לצרכים אלו.
הפסקת איסוף מידע מבוסס מיקום על-ידי הסרת היישום

אתה רשאי להסיר את היישום ממכשיר הסלולאר שברשותך בכל עת, על-ידי שימוש באפשרות ההסרה המובנית במערכת ההפעלה במכשיר הסללואר שבידך. עם השלמת תהליך ההסרה, לא יהיה עוד באפשרות "החברה" לאסוף מידע לגבי מיקומך, או לספק לך את שירותי היישום.

מידע שנאסף במהלך השימוש ביישום

בעת השימוש שלך ביישום, עשויה "החברה" לאסוף מידע על אופן שימושך ביישום, לרבות פרטים על תכיפות השימוש ביישום, משך הזמן בו אתה משתמש ביישום או בו היישום פעיל, השירותים השונים ביישום שעניינו אותך, תוכן בו אתה משתמש או משתף, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותה ניגשת ליישום ועוד. מידע כזה בדרך-כלל נאסף באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי היישום.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש ביישום, לרבות מידע אישי, יישמרו במאגר המידע של "החברה" ו/או "הרשות" . השימוש ביישום ואישורך את תנאי השימוש, לרבות מדיניות זו, מעידים על הסכמתך כי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של "החברה" ו/או "הרשות" . השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: 

         כדי לאפשר לך להשתמש ביישום. כך למשל, "החברה" ו/או "הרשות" עשויה לשלוח למכשיר הסללולאר שלך  בעת חרום וסכנת חיים מידע   והנחיות התנהגות בהתאם למיקומך הגיאוגרפי ביחס לסכנה.

         כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך ליישום וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

         כדי לשפר ולהעשיר את היישום ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

         כדי לאפשר לך להתאים את היישום להעדפותיך;

         כדי לשלוח אליך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור ביישום, או אודות שירותיה ומוצריה של "החברה". אישור התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לכך. בכל עת תוכל לשנות את העדפותייך האישיות באזור ההגדרות של היישום;

         ליצירת קשר אתך כש"החברה" סבורה שקיים צורך בכך;

         כדי לערוך מעת לעת סקרים ושאלונים;

         כדי לשתף תכנים שאתה מוסר עם משתמשים אחרים ביישום ולאפשר תקשורת בינך לבין "החברה"  ו/או "הרשות" ומשתמשים אחרים;

         לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

         לשם תפעולו התקין ופיתוחו של היישום ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

         כדי לאכוף את תנאי השימוש, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כש"החברה" סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;

         בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין "החברה" או בינך לבין משתמשים אחרים ביישום;

         לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

"החברה" לא תמכור או תשכיר מידע אישי אודותיך למטרותיהם השיווקיות של צדדים שלישיים כלשהם. "החברה" לא תחשוף מידע מבוסס מיקום אודותיך, בלא הסכמתך המפורשת, אלא כאשר הדבר נחוץ כדי להפעיל את היישום, לספק לך אותו, למנוע נזק מיידי או כאשר "החברה" נדרשת על-פי חוק לחשוף את המידע. "החברה" לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך, מידע אישי אודותיך והמידע שנאסף על פעילותך ביישום או על מיקומך, אלא במקרים שלהלן:

                כאשר אתה משתמש ביישום, נוטל חלק בפעילויות בקשר עם שירותי היישום, כאשר הדבר נדרש על מנת להפעיל את היישום, לנהל אותו או לתחזק אותו;

                אם תפר את תנאי השימוש ביישום, או אם תבצע באמצעות היישום, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי "החברה" כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, "החברה" רשאית למסור מידע אישי אודותיך, לרשויות אכיפה, רשויות חקירה, רשויות מוסמכות אחרות או צד שלישי, ככל שנדרש על מנת לטפל באותו מעשה או מחדל שלך;

                אם "החברה" תידרש לפי חוק, או תסבור שנדרש ממנה לפי חוק, למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

                בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "החברה";

                בכל מקרה ש"החברה" תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

                "החברה" תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ביישום לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל"החברה", כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות. "החברה" רשאית לשתף במידע אישי אודותיך גם גורמים שהם שותפים של "החברה" וספקי שירות שלה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק לפי הוראות מדיניות פרטיות זו;

                אם "החברה" תארגן את פעילותה או את פעילות היישום במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות היישום עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של "החברה" ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

גישה למידע אישי

בכל עת, תוכל להיכנס לחשבונך האישי ביישום באמצעות הממשק המיועד לכך ולערוך או לתקן את פרטיך האישיים. במידה ואתה סבור כי המידע בחשבונך אינו מדויק, שלם או עדכני, עליך לנקוט בכל הפעולות הנדרשות בכדי לתקן אותו. זכור - פרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים עלולים למנוע ממך את האפשרות להירשם ליישום ולפגוע ביכולתנו לספק לך את שירותיו.

מידע מצרפי  aggregated))

"החברה" רשאית להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי ( (aggregated שנאסף בקשר עם שימושך ביישום, על מנת לתפעל את שירותי היישום ולספק אותם למשתמשים, לשפר אותם, להוסיף, לשנות או לבטל תכונות ויכולות וכיוצ"ב. "החברה" גם רשאית לעשות שימוש במידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי שנאסף, גם בדרך של הפצה, פרסום, מסירה, העברה או העמדה שלו בדרך אחרת לרשות משתמשים אחרים, ספקים שלנו הקשורים בהפעלת היישום וכל צד שלישי אחר.

שמירת מידע

"החברה" אינה שומרת מידע אישי הקשור אליך, אלא לתקופה סבירה הדרושה לשם מתן שירותיה ולצרכים עסקיים. "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לאחסן, לשנות ולהעביר מידע הנוגע אליך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם תידרש לעשות זאת על מנת לענות על דרישות החוק, הממשלה, בהתאם לצו שיפוטי או לפי צרכי "החברה". יובהר כי העברת מידע ממין זה אינה מעידה על הסכמת "החברה", אישורה או לקיחת אחריות על מידע זה בכל דרך שהיא.

אבטחת מידע

"החברה" מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. "החברה" מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע ביישום, למזעור הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין באמצעים אלו כדי לספק בטחון מוחלט. אי-לכך, למרות המאמצים הגדולים ש"החברה" משקיעה באבטחת מידע אישי אודותיך המאוחסן במערכותיה, "החברה" אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך שהיישום ומערכות המידע המשמשות בו, יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בעצם השימוש ביישום, הינך מודע ומסכים למגבלות אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

"החברה" רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם 30 יום לאחר שתפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של היישום, או באמצעים מקובלים אחרים. המשך השימוש ביישום לאחר השינוי במדיניות זו מעיד על הסכמתך למדיניות המעודכנת. אם אינך מסכים עם אילו מהתיקונים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף ביישום.  


עודכן לאחרונה:18/6/14