תנאי שימוש באפליקציה ומערכת ניהול {MY CiTY}

ברוך הבא ל- " MY CiTY ",  יישום  אפליקטיבי המאפשר לך בלחיצת  מקש  להיות בקשר  אינטרקטיבי  לקבל  ולשלוח הודעת תושב למוקד העירוני של הרשות המוניציפאלית אליה בחרת לשייך את עצמך במעמד הרישום  (להלן "הרשות"  )  ליישום ( להלן :"היישום"). התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך באשר לשימוש ביישום ובשירותיו. היישום מנוהל ומופעל על-ידי חברת  ליקומפאס  בע"מ,  שכתובתה: ת.ד 403  גבעת אלה 36570  ( להלן: "החברה "). הנך מתבקש לקרוא  את התנאים בקפידה, שכן השימוש ביישום, ובכלל זה בשירותים שהוא מספק, מעיד על הסכמתך לתנאים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין "החברה". אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך להשתמש ביישום  והינך מתבקש להימנע מהשימוש בו.

חלק עיקרי ביישום הינו "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגיית GPS על מנת לקבוע את מיקומך. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו . מכאן  שבעצם התקנת היישום ו/או הסכמתך לתנאים אלה, הינך  מצהיר כי אתה מסכים לשימוש זה. אם אינך מסכים לתנאי זה עלייך להימנע מהשימוש בישום .


תנאי השימוש ביישום מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

עיקרי התנאים

עיקרי התנאים לשימוש ביישום נועדו לנוחיותך בלבד. הם אינם מהווים תחליף לתנאים המלאים:

        הסכם זה מציין את תנאיי השימוש המסדירים את מערכת היחסים בין ה"חברה"  ו"הרשות" לבין המשתמש בשירותי הישום.

  • מובהר בזאת כי תנאיי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאיי השימוש של תוכנת/אפליקציית ITUNES וGoogle play, והם באים להוסיף עליהם.

  • השימוש ביישום מהווה הסכמה וקיבול לאמור בתנאיי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאיי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה אינו רשאי לעשות שימוש ביישום.

  • ה"חברה" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות השירות ללא כל הודעה מוקדמת.

  • רישום ו/או שימוש בישום הינם לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, וישמשו לצרכיו האישיים בלבד.

  • המשתמש מתחייב שהנתונים אותם מסר על עצמו במעמד הרישום ל"ישום" הינם אמיתיים ומדויקים, ומסכים לעדכנם מעת לעת, ככל שהדבר יידרש.

  • המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק ביישום. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

  • השימוש ביישום נעשה על אחריות המשתמשים בלבד ובכל מקרה אין ולא תהיה ל"חברה" כל חבות חוזית, נזיקית ו/או אחרת כלפי המשתמשים ביישום.

  • ה"יישום" עושה שימוש  בקישוריות לתוכנת הניווט WAZE. הנך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך בזאת כי ל"חברה" אין ולא תהה בעתיד כל אחריות או חבות נזיקית מסוג כלשהו בהקשר לאיכות ואמינות שירותי הניווט , וכל שאר השרותים  ביישום שהינם מבוססי מיקום G.P.S     

        השימוש ביישום מיועד למטרות אישיות ופרטיות בלבד. אין להשתמש ביישום לצרכים מסחריים ואין לשלוח באמצעותו התראות שווא .

         השימוש ביישום ובשירותים הכלולים בו טעון הרשמה .

         "החברה" רשאית לבטל את רישומך ליישום, לחסום את גישתך אליו ולמנוע את המשך בו, בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .

         היישום מאפשר לך לפרסם מידע ותכנים מטעמך. עלייך להקפיד על חוקיות התכנים שהנך מוסר לפרסום. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל הזכויות בהם .

         היישום עשוי לכלול מידע וכללי התנהגות לציבור שימסרו ע"י  מוקד ה"רשות"  - האחריות על המידע הינה על ה "רשות" המוניציפאלית ואין ולא תהה  ל"חברה"    כל אחריות מכל סוג שהוא  באשר למידע הנמסר  כמו גם להשלכותיו של מידע זה.

     

         כל זכויות הקניין הרוחני ביישום הינן של "החברה" בלבד, או של צד שלישי ש"החברה"  התירה לו את השימוש].

         השימוש ביישום, בשירותיו ו/או בתוכנו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ו"החברה" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר

         אתה מתחייב לשפות ולפצות את "החברה" בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה [

         "החברה" רשאית לשנות את הוראות תנאי השימוש וכן להתאים ולשנות את תכניו ושירותיו של היישום ואף להפסיק אותם באופן זמני או קבוע .

  • "החברה" מכבדת את פרטיות המשתמשים בו, כפי שמלמדת מדיניות הפרטיות של היישום [קרא עוד].

על היישום בתמצית

היישום נועד לפעול במכשירי סלולאר  "חכמים"  SMARTPHONE . היישום מספק שירותים שנועדו לאפשר לך  לקבל  למכשיר הסלולאר הודעות  מידע  כתובות ממוקד ה"רשות" ,ולך המשתמש לשלוח הודעות מלל(טקסט) כתובות ואף בצירוף  תמונה  למוקד ה"רשות" . בעת חרום או בזמן סכנת חיים לתושבי ה"רשות"   תוכל  ה"רשות" לשלוח אליך הודעות שתוכנן מושפע ונקבע ע"פ מיקומך הפיסי  כמשתקף ממערכת המיקום הלווינית G.P.S    ביחס לאזור הסכנה . בנוסף מאפשר היישום" מימשק חיוג מקוצר באמצעות לחיצת מקש  למוקדים של גורמי חרום והצלה שונים כגון: מוקד מידע של פיקוד העורף   (להלן כל אלה יחדיו: "השירותים"). מידע נוסף אודות היישום, תכונותיו, מאפייניו וכיו"ב, תוכל למצוא בעמודי השירותים השונים בגוף היישום. ל "חברה" מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו שירותים, תכנים ומידע יוצגו ביישום, משך הזמן בהם יוצגו, מיקומם, עיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.


בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותה של "החברה", תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

קבלת ושליחת התראות ותכתובות באמצעות היישום דורשים חיבור מקוון (חיבור WI-FI או G3) של מכשיר הסלולאר שברשותך לרשת האינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם שבינך לבין ספק התקשורת הסלולארית שלך ולתשלומים החלים עליך לפיו.

השימוש ביישום ובשירותים

"החברה" מקנה לך בזאת רישיון לא בלעדי, מוגבל בזמן לפי שיקול דעת "החברה", בלתי ניתן להעברה ובלא זכות לתת רישיונות-משנה, להשתמש ביישום בכפוף להוראות מסמך תנאי השימוש.

הנך רשאי להשתמש ביישום, בשירותיו ובתכניו, רק בהתאם לכללים המפורטים להלן: אין להשתמש ביישום על-מנת לשלוח התראות שווא ל"רשות"  למי מ "גורמים האחרים"  ולמשתמשים אחרים; אתה רשאי להשתמש ביישום למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אינך רשאי להשתמש ביישום באופן מסחרי (לדוגמה – אינך רשאי להציע באמצעות היישום שירות משל עצמך לצדדים שלישיים ואינך רשאי למכור את היישום והשירותים, להשכירם, להעמידם לרשות הציבור או לשלבם בתוך שירות ו/או יישום משל עצמך – הכול, אלא אם כן "החברה" התירה  לך זאת בכתב ומראש); אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ו/או להשתמש, בתכנים מתוך היישום או הקשורים בו לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ו/או שירותים מתוך היישום; אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהיישום; אין להציג תכנים מהיישום בכל דרך שהיא, לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין לקשר כל תוכן, שירות ו/או מדיה אל היישום המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים גזעניים, מפלים, פסולים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים אחד מאלו; "החברה" לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים או שירותים ביישום ומכל הצגה או פרסום של אלו כאמור בכל דרך אחרת; הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים והשירותים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את "החברה" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

[רישום ומסירת פרטים

בעת הורדת היישום תידרש למסור פרטים מזהים, שכן  השימוש ביישום ובשירותיו טעון הרשמה.

בעת הרישום ליישום נבקש ממך למסור  את הפרטים המזהים הבאים : מספר טלפון, שם מלא, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, עיר מגורים,. השדות שחובה עליך להשלים בעת ההרשמה יסומנו במפורש. "החברה" רשאית לשנות מדיניות זו ולקבוע דרכי זיהוי נוספות בעת הרישום ו/או ההורדה של היישום. חלק מהפרטים שמסרת בעת הרישום, כגון שמך, עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ביישום,

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש ביישום ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ו/או את האפשרות לשלוח לך מידע  לתושב מ"הרשות"  וכן הנחיות התנהגות נכונה  בעת חרום/סכנה שתוכנן מושפע ע"פ מיקומו הפיסי G.P.S  של מכשיר הסלולאר שלך בו בוצע הרישום ל"יישום".  הפרטים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו הן על  ידי  "החברה" והן  ע"י  ה "רשות" . "החברה" לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות [לחץ כאן] של היישום, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

הפסקת שימוש ביישום

אתה רשאי בכל עת להפסיק להשתמש ביישום ואינך נדרש למסור על כך הודעה ל"החברה".

"החברה" רשאית לבטל את רישומך ליישום ו/או לשירותים, לחסום את גישתך אליהם ולמנוע את המשך השימוש שאתה עושה בהם, בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה "החברה" רשאית לעשות כן ואף להעביר לצדדים שלישיים רלבנטיים את פרטיך, או מידע הקשור אלייך, במקרים הבאים : אם בעת ההרשמה מסרת במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב"חברה"   ב" רשות" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של "החברה"; אם השתמשת ביישום ו/או בשירותיו לביצוע או כדי לנסות לבצע, מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשים מסוג כזה; אם הפרת את תנאי שימוש אלו; אם בצעת פעולה המונעת מאחרים להצטרף ו/או ליהנות מהשירות; אם הדבר דרוש לפי הוראה שיפוטית או מנהלית מחייבת כדין; לצורך איתור, מניעה או טיפול אחר במקרים בהם מתעורר חשש לתרמית, בעיית אבטחה או עניינים טכניים. במידת האפשר, "החברה" תמסור לך הודעה על חסימת ו/או ביטול השימוש שלך ביישום.

שירותים בתשלום

השירותים ביישום ניתנים בשלב זה ללא תשלום. "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בתמורה להורדת היישום ו/או מתן השירותים וביחס לכל שירות עתידי אחר. במקרה זה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו מראש.  

תוכן שמוסרים המשתמשים

היישום מאפשר לכל המשתמשים ביישום   לפרסם מידע ותכנים מטעמם ואת האפשרות לטעון תמונה  כלשהי או של אירוע ספציפי ועוד ("תכנים" או "מידע") ולשלוח את המידע למוקד ה"רשות" תוך שבדרך זו יחשפו עובדי ה"רשות" לתכנים ולמידע ששלח אחד המשתמשים ביישום.  אתה נושא באחריות בלעדית לתכנים ולמידע שאתה מוסר לפרסום ביישום ולהשלכותיהם.

מה אסור לך לפרסם ביישום? אין לפרסם ביישום כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור ל"החברה", ליישום עצמו או לשירותים. בעת שאתה מוסר תכנים לפרסום ביישום עליך להקפיד שיהיו חוקיים  ושלא יהוו "לשון הרע" או שיהיו "בלתי מוסריים" .אין לפרסם  הודעות שווא או קריאות מצוקה מפוברקות; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכן בלתי חוקי, המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; או כל תוכן אחר האסור לפי דין או לפי תנאים אלה; כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי, כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי "החברה", או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.

"החברה" רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן שמסרת לפרסום, אם הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ביישום, במשתמשיו, ב"חברה", או במי מטעמה. במקרה כאמור, "החברה" תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ביישום. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "החברה" לפי כל דין.

זכויות בתכנים - כשאתה מוסר תכנים לפרסום ביישום, אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בהם וכן שאתה רשאי לפרסם את התכנים , כמו גם  מתיר  ל"חברה"  ו/או ל"רשות" לפרסמם, ולהשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני בהם.  אף "החברה"  ו/או ה"רשות" אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני בתכנים שאתה מוסר לפרסום. הרי אתה מעניק ל"החברה" ו/או ל"רשות" רישיון חינם, כלל-עולמי, לא בלעדי, בלתי ניתן לביטול, שאפשר להעבירו לצדדים שלישיים, להשתמש, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, להפיץ, להכין יצירות נגזרות ולבצע ברבים את התכנים. רשות השימוש של "החברה" בתכנים אינה מוגבלת והיא כוללת גם שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה המוחלט. מסירת תכנים לפרסום אינה מחייבת את "החברה" לפרסם או להוסיף לפרסם תכנים אלה ביישום.  

בדיקת תכנים – "החברה" ו/או ה"רשות"  רשאית לבדוק את התכנים לפני ואחרי פרסומם, למנוע העלאת תכנים בלתי הולמים, או בלתי מתאימים, או לא נכונים, או להסיר אותם לאחר שפורסמו. "החברה"  ו/או הרשות לא תשתמש באופן רגיל בזכות ל"סנן"   תכנים מראש והיא עושה זאת במקרים חריגים בלבד. ל"חברה" ו/או ה"רשות"  מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בפרסומם ביישום והיא איננה מתחייבת שתוכן מסוים יתפרסם – בכלל, או למשך תקופה מסוימת כלשהי. תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשי היישום אינם מבטאים את דעת "החברה" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, עדכניותם, דיוקם או חוקיותם וזאת להבדיל מ"הרשות".

פרטיות

"החברה" מכבדת את פרטיותך בעת השימוש ביישום. תוכל לעיין בכל עת במדיניות הפרטיות [לחץ כאן] העדכנית של היישום, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

קישורים לתכנים של צדדים שלישיים

"החברה" עשויה  ואף מתעתדת להציב ביישום קישורים לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים. תכנים ושירותים אלו לרוב אינם מתפרסמים על ידי "החברה", או מטעמה, ו"החברה" איננה שולטת או מפקחת עליהם. קישורים אלו אינם מעידים על הסכמת "החברה" לתוכנם, אמינותם, חוקיותם ולנוהלי הפרטיות הנהוגים בהם. יתכן ושירותים אלו אינם הולמים את צרכיך, שאתה מתנגד לתוכנם, או שהם מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. "החברה" אינה אחראית לתכנים ולשירותים אלו ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. כל שימוש בהם נעשה על אחריותך בלבד.

תכנים מסחריים

"החברה" עשויה  ואף מתעתדת להציב ביישום תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים. "החברה" אינה כותבת, בודקת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ולא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו ביישום מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.

[קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ביישום, בשירותים המוצעים בו, בבסיס הנתונים שלו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי משתמשים אחרים ביישום) – ובכלל זה זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים - הינן של "החברה" בלבד, או של צד שלישי שהתיר ל"חברה" להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן היישום והשירותים הכלולים בו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"החברה", או מבעלי הזכויות האחרים. שם היישום וכן שמות השירותים ביישום, סימני המסחר ביישום (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של "החברה" וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של "החברה", ו/או של בעלי הזכויות בשירותים הכלולים בו ואין לעשות בהם שימוש כאמור לעיל. לתשומת ליבך, "החברה" רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. אתה מתחייב שלא לעקוף אמצעים אלה.

אחריות

אתה מאשר בזאת, כי בדקת את היישום והשירותים ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ולמטרותיך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "החברה" בגין תכונותיו, תכניו, שירותיו, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו והתאמתו לצרכיך. השימוש ביישום, בשירותיו ו/או בתוכנו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ו"החברה" לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר. כל החלטה שתקבל ביחס ובהתבסס על התכנים שביישום ובשירותיו, הינה באחריותך המלאה בלבד. "החברה" אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים ביישום, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "החברה" לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

"החברה" אינה מתחייבת ששירותי ותכני היישום לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "החברה" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "החברה" או אצל מי מספקיה. "החברה" לא תשא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך - באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך, או של "החברה", או של מי מטעמה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את "החברה", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם השירותים בניגוד להוראות כל דין. בהתחשב בכך שהיישום מוצע למשתמשיו בחינם, שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו ל"החברה", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

שינויים ביישום והפסקת השירות

"החברה" רשאית להחליף כליל – או להתאים ולשנות מעת לעת - את תכניו, שירותיו, מאפייניו, עיצובו וזמינותו של היישום וכל היבט אחר הכרוך ביישום ובשירותים, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "החברה" בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. "החברה" רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירותים. כמו-כן תהיה רשאית "החברה" להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם. "החברה" תשתדל לפרסם ביישום או באמצעי מקובל אחר, הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש, אך אינה מחויבת לעשות כן. עם הפסקת השירותים תחזיק "החברה" את החומר הכלול ביישום למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינויים בתנאי השימוש

"החברה" רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש. במקרה ומדובר בשינויים מהותיים תפרסם "החברה" הודעה על כך בעמוד הבית של היישום או באמצעים מקובלים אחרים, 30 יום לפני כניסת השינויים לתוקף. במהלך תקופה זו, תוכל שלא להסכים לשינוי אך אז לא תהיה רשאי להמשיך ולהשתמש ביישום. המשך השימוש שלך ביישום לאחר תום התקופה הנ"ל יעיד על הסכמתך לשינוי בתנאים.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש ביישום, בשירותים ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ביישום או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט להן נתונה סמכות ענינית במחוז צפון (נצרת) בישראל.

המחאת זכויות

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות ביישום בלא קבלת הסכמת "החברה" בכתב ומראש. "החברה" רשאית להעביר את זכויותיה ביישום לצד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שיקבל כלפיך את התחייבויות החברה לפי תנאי שימוש אלה.

]

פנה אלינו

"החברה" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי היישום. אם אתה סבור, כי פורסם ביישום תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או לצורך כל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: [email protected]עודכן לאחרונה:18/6/14